Орган управљања - Савет

 

ОРГАН УПРАВЉАЊА

САВЕТ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ

 

Орган управљања Факултета је Савет Факултета

Број чланова Савета је непаран

Мандат чланова Савета траје три године

Члан Савета Факултета може бити члан органа управљања само једне високошколске установе

 

Савет Факултета има 19 чланова и то:

- 13 чланова су представници Факултета, од којих је 11 представника које бира Научно-наставно веће Факултета и 2 представника које бирају остали запослени

-   3 члана су представници Студентског парламента

-   3 члана именује Влада Републике Србије

Савет Факултета бира председника и заменика председника тајним гласањем

 

чланови Савета из реда наставника и сарадника

1.  Бошковић-Ракочевић Љиљана, наставник

2.  Брковић Душко, наставник

3.  Вујић Јелена, наставник

4.  Досковић Владимир, наставник

5.  Курћубић Владимир, наставник

6.  Мадић Миломирка, наставник

7.  Марковић Душан, сарадник

8.  Николић Милан, наставник

9.  Пауновић Горица, наставник - Председник Савета

10. Ракоњац Симеон, сарадник

11. Драган Ђуровић, сарадник

 

чланови Савета из реда ненаставног особља

           1.  Лабан Данијела   

           2.  Ћировић Мићо  

 

чланови Савета-представници Студентског парламента

1. Стојановић Ивана                            

2. Марковић Марија              

  3. Остојић Ненад 
 

чланови Савета-представници оснивача

-  НИСУ ИМЕНОВАНИ -

 

 

Савет Факултета

 • доноси и мења Статут Факултета, на предлог Наставно-научног већа;
 • бира и разрешава декана Факултета, на предлог Наставно-научног већа;
 • доноси финансијски план, на предлог Наставно-научног већа;
 • доноси план набавки за текућу годину, до 31. јануара текуће године, на предлог Наставно-научног већа Факултета;
 • доноси Правилник о набавкама; усваја извештаје о пословању и годишњи обрачун Факултета, на предлог Наставно  научног већа;
 • усваја план коришћења средстава Факултета за инвестиције, на предлог Наставно-научног већа;
 • даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
 • даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
 • доноси одлуку о висини школарине, на предлог Наставно-научног већа;
 • подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње;
 • доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица, на предлог Већа Факултета;  
 • одлучује о приговорима поднетим у поступку избора у звањесарадника;
 • врши избор екстерног ревизора финансијског пословања високошколске  установе;
 • усваја Стратегију обезбеђења квалитета;
 • обавља и друге послове утврђене законом и Статутом;
 • доноси Пословник о раду Савета Факултета, и друга општа акта из своје надлежности у складу са законом, Статутом и другим актима.               

О питањима из своје надлежности Савет Факултета одлучује већином гласова укупног  броја чланова, осим ако је овим статутом  и Пословником предвиђено другачије.