Čačak:
 
 
web mail       Serbian

University of Kragujevac
Faculty of Agronomy in Čačak

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТУ ЧАЧКУ
0
6. октобар  2015. године

 

Агрономски факултет у Чачку  РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА

упис кандидата  на мастер академске студије и докторске академске студије

у школској 2015/2016. години

 

А) МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ на студијском програму:

АГРОНОМИЈА са модулима Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство, Заштита биљака и Зоотехника, за стицање академског назива мастер инжењер пољопривреде (32 студента);

-   ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА, за стицање академског назива мастер инжењер технологије

(16 студената).

 

На основу Одлуке Владе Републике Србије о броју студената мастер  академских студија који се финансирају из буџета у шк. 2015/2016. години одобрено је 15  места.

 

1. Услови конкурисања:

На мастер академске студије могу се уписати лица која су завршилаосновне академске студије из одговарајућих областии стекла 240 ЕСПБ бодова, као и лица која су завршила  факултет по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању ("Службени Гласник  РС" бр. 76/05).

 

      2. Пријемни испит

Кандидати  који конкуришу за упис на мастер академске студије ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА, а немају стечено звање дипломираног инжењера технологије полажу пријемни испит из два предмета  и то: Физичка хемија и Технолошке операције.

Пријемни испит ће се одржати 27. октобра 2015. године у 10 часова.

 

      3. Школарина

Годишња школарина износи 48.000,00 динара.

Годишња школарина за студенте-стране држављане износи 1.500 евра.

 

4. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

           -     пријава са биографијом;

-     оверена копија дипломе;

-     оригинал извод из матичне књиге рођених или венчаних;

-     извод из држављанства;

-     уверење о положеним испитима, као и план и програм студијског програма факултета, ако основне студије нису завршене на Агрономском факултету у Чачку.

 

5. Мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Редослед кандидата за упис утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним академским студијама.

 

6. Кандидати који стекну право на упис подносе:

-          комплет за упис преузима се у студентској служби  Факултета;

-          две фотографије формата 40х60 mm;

-          доказ о уплати накнаде за школарину самофинансирајућих студената у износу од 48.000,00 динара (годишња школарина) и може се уплатити у две рате.

-          доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

-          по потреби и друге доказе.

 

Конкурсни рок:Пријава кандидата је до 22. октобра 2015. године.

Ранг листа кандидата биће објављена у року од 5 дана од дана окончања конкурса.

 

 

Б) ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - студијски програм АГРОНОМИЈА, за стицање научног назива доктор биотехничких наука , трају три године.

12 студената(5студената који се финансирају из буџета и 7студената који се сами финансирају).

 

  1. Услови конкурисања:

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:

а) завршен факултет уз претходно остварени обим студија од 300 ЕСПБ бодова на основним и мастер академским студијама на агрономским, тј. пољопривредним факултетима и другимсроднимфакултетима са најмањом просечном оценом 8,00 (осам) на основним и мастер академским студијама, односно еквивалентном оценом из других система оцењивања;

б) академски назив магистра наука из одговарајуће научне области,ако није стекло докторат по раније важећим законским прописима у року који је утврђен законом. Ови студенти се уписују на трећугодину докторских студија уз претходно положене диференцијалне испите о чему одлучује Комисија за докторске студије;

в) лице које је завршило студије по прописима пре доношења Закона о високом образовању може да упише докторске студије, под истим условима као и лице које има диплому завршених мастер академских студија.

     2. Нема полагања пријемног испита.

 

     3. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:

            -         пријаву са биографијом;

-          оверене  копије  диплома са основних и мастер студија;

-          оригинал извод из матичне књиге рођених или венчаних;

-          извод из држављанства;

-          уверење о положеним испитима, као и план и програм студијског програма факултета, ако основне и мастер студије нису завршене на Агрономском факултету у Чачку.

 

    4. Мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер (дипломским)  академским студијама, дужине студирања на основним и мастер (дипломским)  студијама, и на основу остварених научних резултата у складу са општим актомУниверзитета.

Број бодова по основу успеха и број бодова по основу дужине студирања израчунавају се тако штоуструктури од максималних 100 бодова 75% носи просечна оцена, а 25% дужина студирања рачуната на целу годину.

Број бодова по основу успеха на претходним нивоима студијаизрачунава се према формули:

Број бодова = просечна оцена на основним и дипломским академским студијама х75/10

Број бодова по основу дужине студирања према формули:

Број бодова =  100 / број година студирања (за четворогодишње студије)

Број бодова =  125 / број година студирања (за петогодишње студије).

Право уписа стиче кандидат који је рангиран у оквиру утврђеног броја студената.

 

     5. Начини и рокови за подношење жалби на утврђени редослед:

Кандидат може поднети жалбу на регуларност конкурса и своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања ранг листе на Факултету. Жалба се подноси Комисији за докторске студије, на чији предлог декан доноси решење по жалби року од 24 сата од момента пријема приговора.

 

     6. Висина школарине: 100.000.- динара (годишња школарина) и може се уплатити у две рате.

 

     7. Упис страних држављана:

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, под условом да: достави нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареним ЕСПБ бодова; пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета; и ако је здравствено осигуран.

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом или билатералним споразумом универзитета није другачије одређено.

Школарина за студенте-стране држављане износи 1.500 евра по години студија. Уплаћује се цела сума приликом уписа.

Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу се уписати на Факултет под истим условима као и држављанин Републике Србије.

    8. Кандидати који стекну право на упис подносе:

-          комплет за упис преузима се у студентској служби  Факултета;

-          две фотографије формата 40х60 mm;

-          доказ о уплати накнаде за школарину самофинансирајућих студената у износу од 100.000,00 динара (годишња школарина) и може се уплатити у две рате.

-          по потреби и друге доказе.

 

Конкурсни рок: Пријава кандидата траје до 22. октобра 2015. године.

 

Ранг листа кандидата биће објављена у року од 5 дана од дана окончања конкурса.

 

Контакт телефон за добијање информација је 032/ 303-405