БЕСПЛАТНА ПРИПРЕМНА НАСТАВА за полагање пријемног испита
из биологије и хемије

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ ХЕМИЈЕ

ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА. Структура атома. Периодни систем елемената. Класификација неорганских једињења. Основна стехиометријска израчунавања. Хемијске везе. Хемијска кинетика. Хемијска термодинамика. Раствори. Електролитичка дисоцијација. Комплексна једињења. Оксидоредукциони процеси. Елементи главних и прелазних група периодног система елемената.

ОРГАНСКА ХЕМИЈА. Угљоводоници, арени, алкохоли и феноли, карбоксилне киселине, деривати и супституисане киселине.

БИОХЕМИЈА. Аминокиселине, пептиди и протеини. Угљени хидрати. Масти и уља. Нуклеинске киселине.

датум одржавања

време одржавања

наставник који спроводи припремну наставу

22.04. 2017. субота

10:00-14:00

Данијела Стојковић, сарадник у настави

29.04. 2017. субота

10:00-14:00

др Јелена Машковић, доцент

06.05. 2017. субота

10:00-14:00

др Игор Ђуровић, доцент

13.05. 2017. субота

10:00-14:00

др Јелена Младеновић, доцент

20.05. 2017. субота

10:00-12:00

др Павле Машковић, доцент

27.05. 2017. субота

10:00-12:00

др Павле Машковић, доцент

Напомена: Сви наведени термини одржаће се у учионици број 34. (први спрат Агрономског Факултета)

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВАЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ БИОЛОГИЈЕ

Наставници из НО Биологија су доставили План припремне наставе из Биологије за упис на прву годину студија школске 2017/18 коју чине следеће области:

  • Појам биологије (дефиниција, подела и карактеристике основних биолошких дисциплина и значај биологије за човека). Заједничке особине живих бића као биотичких система.
  • Цитологија (организација ћелије, прокариотска и еукариотска ћелија, разлике између биљних и животињски ћелија, хемијски састав ћелије, органеле, ћелијске деобе, метаболитички процеси).
  • Ботаника (биљна ћелија, фотосинтеза, физиолошки активне материје биљне ћелије, биљна ткива, органографија биљног организма, систематика талофита и кормофита биљака са освртом на врсте које имају значај у пољопривредној производњи и биотехнологији).
  • Зоологија (карактеристике анималне ћелије, хистологија животиња, ембрионално развиће, телесна организација животињских организама, упоредни преглед органских система, систематика животиња, корисне и штетне врсте у пољопривреди).
  • Екологија и заштита животне средине (појам и подела екологије, абиотички и биотички еколошки фактори, појам и карактеристике популација, биоценоза, екосистема, биома и биосфере, основни појмови токсикологије, загађивање и заштита ваздуха, воде, земљишта, хране, радиоактивно загађивање, заштићена природна добра).

 

Настава ће се одржавати суботом у кабинету за Биологију.

Термини одржавања наставе су  20.5.2017. и 27.5.2017. у времену 12-1500.