Лабораторија за инструменталне анализе

 

САДРЖАЈ

 1. Назив
 2. Седиште
 3. Руководилац
 4. Истраживачи
 5. Остало особље
 6. Задатак
 7. Оспособљеност лабораторије
 8. Студијски програми и предмети који користе лабораторији
 9. Простор и локација лабораторије
 10. Опрема
   

Назив: Лабораторија за инструменталне анализе
 

1.      Седиште:  Универзитет у Крагујевцу

Агрономски  факултет, Чачак

Катедра за хемију и хемијско инжењерство, Катедра за технологију прераде биљних сировина, Катедра за земљиште и механизацију

Цара Душана 34

2.      Руководилац: Мирјана Н. Радовановић, дипл. инж.

3.      Истраживачи: проф. др Мирослав Спасојевић

др Милица Цвијовић

др Љиљана Бошковић-Ракочевић

др Гордана Аћамовић-Ђоковић

др Ленка Рибић-Зеленовић

асистент  Јелена Вујић

асистент  Јелена Младеновић

асистент  Игор Ђуровић

4. Остало особље

Лаборанти: Љиљана Милетић

Елизабета Гудурић

5. Задатак

У Лабораторији за инструменталне анализе (у даљем тексту Лабораторија) врше се анализе различитих прехрамбених сировина и готових производа, сточне хране, земљишта, ђубрива, одређене анализе биљног материјала. Анализе се врше применом инструменталних  метода. У оквиру Лабораторије врше се и научна истраживања, израда дипломских и докторских радова као и извођење лабораторијских вежби за студенте основних и докторских студија.

У прилогу 1. елабората дат је попис метода испитивања које се могу реализовати у Лабораторији.

 

 

6. Оспособљеност лабораторије

Лабораторија је, како својом техичком и материјалном опремљеношћу, тако и кадровским саставом оспособљена да изврши наведена испитивања.


7. Студијски програми и предмети који користе Лабораторију

У Лабораторији се изводе следећи студијски програми и предмети:

(a) основне академске Биохемија 2,  (др Милица Цвијовић и др Гордана Аћамовић-Ђоковић), Физичка хемија 1, Физичка хемија 2 и Аналитичка хемија, Материјали, Корозија и заштита (проф. др Мирослав Спасојевић и др Ленка Рибић-Зеленовић), Хемија комплексних једињења, Адитиви у прехрамбеној индустрији, Колоидна хемија, Технологија производа од воћа и поврћа, Технологија алкохолних  и безалкохолних пића (др Недељко Манојловић), Контрола квалитета производа, Агрохемија (др Љиљана Бошковић-Ракочевић).

(б) докторске студијске програме - Методе инструменталне анализе (проф. др Мирослав Спасојевић, др Милица Цвијовић, др Ленка Рибић Зеленовић, др Гордана Аћамовић-Ђоковић, проф. др Драгутин Ђукић, др Љиљана Бошковић-Ракочевић, др Зоран Марковић), Агроекологија (др Никола Бокан), Плодност  земљишта и примена ђубрива (др Љиљана Бошковић-Ракочевић).

8. Простор и локација лабораторије

8.1. Простор, површина и намена

Простор којим Лабораторија располаже обезбеђује нормално функционисање испитивања које Лабораторија обавља. Нумерисана и означена просторија обезбеђује све мере заштите узорка, испитивања и особља. Одржавање лабораторијског простора врши се свакодневно тако да запослени у потпуности одржавају своје радно место и простор у коме ради, а свакодневно се врши одржавање од стране помоћног особља.

 

9. Локација лабораторије

Лабораторија се налази у приземљу зграде Агрономског факултета, Чачак, Универзитета Крагујевац.

 

10. Опрема

Лабораторија је снабдевена потребном опремом за мерења, као и пратећим прибором и резервним материјалом. Такође се води рачуна о редовном планирању и праћењу извршења плана, набавци нове опреме, хемикалија, одржавању, еталонирању и обукама особља. Опремом рукују овлашћена и обучена лица. Опрема којом располаже лабораторија дата је у Табели 1.

Табела 1. Лабораторијска опрема

Ред.

бр.

Назив

Тип

Намена

Ком.

1.

HPLC WATERS систем

a) WATERS 1525 Binary HPLC PUMPA

b) WATERS 2487 Dual .....Absorbence Detector

c) WATERS 2420 ELS Detectors

d) WATERS 717 Autosample

За одређивање садржаја различитих органских супстанци у примарним пољопривредим производима, прехрамбеним и фармацеутским производима

1

2.

Function генератор

MA 3731

 

1

3.

Спектрофотометар

VIS TIP MA 9524 Iskra Kranj

Квантитативно одређивање различитих обојених супстанци

 

1

4.

Колориметар

JENWAY 6060, Engleska

Одређивање концентрације различитих елемената

 

1

5.

Дигитални мултиметар

RTO-3800-21

Одређивање електрохемијских величина

1

6.

Дигитални мултиметар

03-9303C

Одређивање електрохемијских величина

1

 

 

 

Прилог 1.

 

Врсте и методе испитивања материјала које се врше у Лабораторији за инструменталне анализе

Редни

број

Предмет испитивања

Материјал / производ

Област испитивања

Врста испитивања или карактеристика која се мери

Метода испитивања

1.

Земљиште

Хемијска испитивања

Одређивање лако приступачног фосфора

 

 

 

Ал-метода по Egner-Riehmy (колориметријска метода (P)

2.

Ђубрива

Хемијска испитивања

Одређивање лако приступачног фосфора

 

 

 

 

Ал-метода по Egner-Riehmy (колориметријска метода  (P)

 

 

3.

Примарни пољопривредни производи - животне намирнице

Хемијска испитивања

Одређивање садржаја тешких метала

 

 

Спектрофотометријске и колометријске методе анализе

4.

Сточна храна

Хемијска испитања

 

 

Одређивање адитива, конзерванса и зеолита

 

 

Спектрофотометријске, колометријске и хроматографске методе анализе

5.

Биљни материјал

Хемијска испитања

 

Одређивање и раздвајање органских једињења из етарског уља и екстраката

Хроматографска метода (ХПЛЦ)