Хемијска лабораторија I

 

1.      Назив: Хемијска лабораторија I

2.      Седиште:  Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет Чачак,

Катедра за хемију и хемијско инжењерство, Катедра за земљиште

и механизацију

3.      Руководилац: Љиљана Милетић

4.      Истраживачи:  Проф. др Мирослав Спасојевић

др Љиљана Бошковић-Ракочевић

др Милица Цвијовић

др Гордана Аћамовић-Ђоковић

др Ленка Либић-Зеленовић

асистент Јелена Младеновић

асистент Игор Ђуровић

5. Остало особље

Лаборанти: Љиљана Милетић

Елизабета Гудурић

 

6. Задатак

У Хемијскoj лабораторији I врше се квалитативне и квантитативне хемијске анализе различитих материјала, отпадних и пијаћих вода, животних намирница, примарних пољопривредних производа, земљишта, ђубрива, сточне хране, итд. У овој лабораторији користе се класичне аналитичке реакције за доказивање катјона и анјона. Квалитативно одређивање врши се гравиметријским, волуметријским и електрометријским методама. Од волуметријских метода користе се кисело-базне титрације, комплексометријска одређивања са EDTA, методе преципитације, перманганометријске и јодиметријске методе. Ове методе се користе за детерминацију садржаја различитих елемената и једињења у одређеним супстанцама.

Што се тиче анализа земљишта, у хемијској лабораторији се врши одређивање плодности земљишта, односно неких основних агрохемијских особина (реакција земљишта, садржај мобилног алуминијума, садржај укупног азота, садржај хумуса, садржај амонијачног и нитратног азота), као и одређивање садржаја азота у азотним и садржаја фосфора у фосфорним ђубривима. На основу свих ових параметра врши се оцена плодности земљишта и квалитета ђубрива.

Испитивање сточне хране и неких прехрамбених производа обухвата одређивање масти, целулозе и протеина.

Хемијска лабораторија I се користи и за синтезе различитих неорганских и органских супстанци. Хемијско понашање и физичка својства различитих материјала, отпадних и пијаћих вода, животних намирница, примарних пољопривредних производа, земљишта, ђубрива, такође се прате у овој лабораторији.

У прилогу 1 овог елабората дате су врсте и методе испитивања различитих материјала које се врше у овој лабораторији.

 

7. Оспособљеност лабораторије

Лабораторија је, како својом техничком и материјалном опремљеношћу, тако и кадровским саставом, оспособљена да изврши наведена испитивања.

 

8. Студијски програми и предмети који користе Лабораторију

Следећи студијски програми и предмети користе Лабораторију:

(а) основне академске студије - Агрохемија (др Љиљана Бошковић-Ракочевић); Органска хемија, Биохемија (др Милица Цвијовић, др Гордана Аћамовић-Ђоковић); Општа и неорганска хемија (др Ленка Либић-Зеленовић); Органска хемија 1 и Органска хемија 2 (др Милица Цвијовић, др Гордана Аћамовић-Ђоковић); Биохемија 1 и Биохемија 2 (др Милица Цвијовић, др Гордана Аћамовић-Ђоковић); Аналитичка хемија (др Мирослав Спасојевић); Колоидна хемија, Хемија комплексних једињења (др Милица Цвијовић, др Гордана Аћамовић-Ђоковић); Корозија и заштита (др Мирослав Спасојевић, др Ленка Либић-Зеленовић)

(б) дипломске академске - мастер - Ђубрење пољопривредних култура, Контрола плодности земљишта (др Љиљана Бошковић-Ракочевић);

(в) докторске студијске програме - Плодност земљишта и примена ђубрива (др Љиљана Бошковић-Ракочевић); Одабрана поглавља биохемије (др Милица Цвијовић, др Гордана Аћамовић-Ђоковић);

 


9. Простор и локација лабораторије

9.1. Простор, површина и намена

Хемијска лабораторија I располаже са 77,60 м2 радне површине и чини је једна просторија (Слика 1) у којој се врше анализе различитих материјала, отпадних и пијаћих вода, животних намирница, примарних пољопривредних производа, земљишта, ђубрива, сточне хране, чување реагенаса, хемикалија и посуђа. Такође,  у истој просторији се врше припрема узорака за анализу, прање посуђа и уништавање употребљеног материјала.

Одржавање чистоће и потребне стерилности лабораторијског простора и опреме обавља се редовно.

 

9.2. Локација лабораторије

Лабораторија се налази у дворишту Агрономског факултета у Чачку.

 

10. Oпрema

Лабораторија је снабдевена потребном опремом за анализу, узорковање, као и пратећим прибором и материјалом. У лабораторији се води рачуна о одржавању опреме, прибора и хемикалија, еталонирању, као и специфичним обукама особља. Опремом рукују лица обучена за рад.

Из безбедносних разлога у лабораторији се не налази скупа опрема, већ је она лоцирана у другим лабораторијама Агрономског факултета.

 


Прилог 1.

Врсте и методе испитивања различитих материјала које се врше у Хемијској лабораторији I

 

Број.

Предмет испитивања

Материјал/производ

Област испитивања

Врста испитивања или карактеристика која се мери

Метода испитивања

1.

Земљиште

Хемијска испитивања

Реакција земљишта

Електрометријски

Садржај мобилног алуминијума

Метода А. Соколова

Садржај укупног азота

Микрометода по Kjeldahl-у

Садржај хумуса

Метода по Kotzman-у

Садржај амонијачног и нитратног азота

Метода у соном екстракту земљишта

2.

Ђубрива

Хемијска испитивања

Садржај нитратног и амонијачног азота у азотним ђубривима

Метода по Kjeldahl-у

Садржај у води растворљивог фосфора у суперфосфату

Гравиметријски

3.

 

Примарни пољопривредни производи и животне намирнице

 

 

 

Хемијска испитивања

 

 

 

Одређивање масти

Метода по Soxlet-у

Одређивање целулозе

Метода по Scharrer-Kürschner-у

Одређивање протеина

Метода по Kjeldahl-у

Активност неких ензима

Стандардне волуметријске методе

Одређивање шећера

Стандардне волуметријске методе

Одређивањењ садржаја неких витамина

Стандардне волуметријске методе

 

4.

 

Пијаћа вода

 

Хемијска испитивања

Одређивање pH

pH-метријски

Одређивање тврдоће воде

EDTA-комплексометријски