Лабораторија за хемије и хемијске технологије

 

1.      Седиште:  Универзитет у Крагујевцу

Агрономски  факултет, Чачак

Катедра за хемију и хемијско инжењерство и Катедра за технологију прераде биљних сировина

Цара Душана 34

2.      Руководилац: Елизабета Гудурић

3.      Истраживачи: проф. др Мирослав Спасојевић

др Милица Цвијовић

др Љиљана Бошковић-Ракочевић

др Гордана Аћамовић-Ђоковић

др Ленка Рибић-Зеленовић

асистент Јелена Младеновић

4. Остало особље

Лаборанти: Љиљана Милетић

Елизабета Гудурић

5. Задатак

У Лабораторији за хемије и хемијске технологије (у даљем тексту Лабораторија) врше се испитивања прехрамбених сировина и готових производа, сточне хране, земљишта, ђубрива, одређене анализе биљног материјала. Лабораторија врши ова испитивања примењујући физичко-хемијске методе. У оквиру Лабораторије врше се и научна истраживања, израда дипломских и докторских радова као и извођење лабораторијских вежби за студенте основних и докторских студија.

У прилогу 1. елабората дат је попис метода испитивања које се могу реализовати у Лабораторији.

 

6. Оспособљеност лабораторије

Лабораторија је, како својом техичком и материјалном опремљеношћу, тако и кадровским саставом оспособљена да изврши наведена испитивања.

 

 

7. Студијски програми и предмети који користе Лабораторију

У Лабораторији се изводе следећи студијски програми и предмети:

(a) основне академске - Биохемија, Биохемија 1,  (др Милица Цвијовић и др Гордана Аћамовић-Ђоковић), Физичка хемија 1, Физичка хемија 2 и Аналитичка хемија, Материјали, Корозија и заштита (проф. др Мирослав Спасојевић и др Ленка Рибић-Зеленовић), Технологија угљених хидрата 1, Технологија угљених хидрата 2, Технологија кондиторских производа, Адитиви у прехрамбеној индустрији, Технологија производа од воћа и поврћа, Технологија алкохолних  и безалкохолних пића, Контрола квалитета производа, Агрохемија (др. Љиљана Бошковић-Ракочевић).

 

(б) докторске студијске програме - Одабрана поглавља биохемије , Хемија координационих једињења (др Милица Цвијовић и др Гордана Аћамовић-Ђоковић), Методе инструменталне анализе (проф. др Мирослав Спасојевић, др Милица Цвијовић, др Ленка Рибић Зеленовић, др Гордана Аћамовић-Ђоковић, проф. др Драгутин Ђукић, др Љиљана Бошковић-Ракочевић).

 

8. Простор и локација лабораторије

8.1. Простор, површина и намена

Простор којим Лабораторија располаже (///////) је представљен на тлоцрту (Слика ////) и он обезбеђује нормално функционисање испитивања које Лабораторија обавља. Нумерисана и означена просторија обезбеђује све мере заштите узорка, испитивања и особља. Одржавање лабораторијског простора врши се свакодневно тако да сваки запослен у потпуности одржава своје радно место и простор у коме ради, а свакодневно се врши одржавање од стране помоћног особља. 

9. Локација лабораторије

 

Лабораторија се налази у приземљу зграде Агрономског факултета, Чачак, Универзитета Крагујевац.

 

10. Oprema

Лабораторија је снабдевена потребном опремом за испитивање/мерење, узорковање, као и пратећим прибором и резервним материјалом. Такође се води рачуна о редовном планирању и праћењу извршења плана, набавци нове опреме, хемикалија, одржавању, еталонирању и обукама особља. Опремом рукују овлашћена и обучена лица. Опрема којом располаже лабораторија дата је у Табели 1.

Табела 1. Лабораторијска опрема

Ред.бр.

Назив

Тип

Намена

Ком.

1.

Рефрактрометар

AR3D-AR6D, Germany

Одређивање индекса рефракције, одређивање суве материје

1

2.

Полариметар

Model POL-1,Optika Italija

Одређивање специфичне ротације , одређиванје садржаја скроба

1

3.

pH-метар

PC-510, type P11/BNC, Euteon

Instruments, Singapore

Мерење киселости, одређивање изоелектричне тачке аминокиселина, потенциометријске титрације

1

4.

Сушница, 0-200oC,

Sutjeska, Beograd

Одређивање влаге, припрема узорака.

1

5.

Пећ за спаљивање, 100-1100oC

Instrumentaria Zagreb

Припрема узорака и одређивање пепела

1

6.

Дигитална аналитичка вага

LAC 214

Припрема узорака

1

7.

Магнетна мешалица са грејањем

TIP ARE,

Velp-Scientifica, Italija

Хомогенизација узорака, органске синтезе

1

8.

Магнетна мешалица

Tehnica-Železniki,

MM-510

Хомогенизација узорака, органске синтезе

1

9.

Магнетна мешалица

Tehnica-Železniki,

MM-530

Хомогенизација узорака, органске синтезе

1

10.

pH-метар

TIP MA 5740, Iskra Kranj

Мерење киселости, одређивање изоелектричне тачке аминокиселина, потенциометријске титрације

1

11.

Спектрофотометар

VIS TIP MA 9524 Iskra Kranj

Мерење спектара, квантитативно одређивање компоненти

1

12.

Колориметар

JENWAY 6060, Engleska

квантитативно одређивање компоненти

1

13.

Пламени фотометар

PHLAPO 04, KARL ZEIS

Квантитативно одређивање алкалних и земноалкалних елемената

1

14.

Ротавапор

TIP D-4, 1050W, Elektromedicina

Ljubljana

Упаравање органских растварача

1

15.

Апарат за дестилацију воде

20 l/1 h

Дестилација воде

1

16.

Апарат за дестилацију воде

2 l

Редестилација воде

1

17.

Function генератор

MA 3731

Електрохемијски експеримент

1

18.

Кондуктометар

CYBER SCAN CON  510, EUTECH

Мерење проводљивости

1

19.

PORTABLE pH-метар

HI 8314

Мерење киселости

1

20.

Дигитални мултиметар

RTO-3800-21

Мерење јачине струје, напона и отпорности

1

21.

Дигитални мултиметар

03-9303C

Мерење јачине струје, напона и отпорности

1

22.

Оксиметар

ESCO DO-6

Мерење садржаја кисеоника у води

1

23.

Техничка вага Tehnica

Železniki, ET 1111

Припрема узорака

1

24.

Апаратура по Clavenger-u

Boral, Pula

Екстракција етарског уља

1

 

 


Прилог 1.

 

Врсте и методе ипситивања материјала које се врше и Лабораторију за хемије и хемијске технологије

 

 

Редни

број

Предмет испитивања

Материјал/производ

Област испитивања

Врста испитивања или карактеристика која се мери

Метода испитивања

1.

Земљиште

Хемијска испитивања

Одређивање лако приступачног фосфора и калијума

 

Одређивање садржаја K, Na  и Ca

 

Одређивање киселости

Ал-метода по Egner-Riehmy (колориметријска метода)

Пламен-фотометријска метода

 

pH-метријска метода

2.

Ђубрива

Хемијска испитивања

Одређивање лако приступачног фосфора и калијума

 

Одређивање садржаја K   и Ca

 

 

Ал-метода по Egner-Riehmy (колориметријска метода)

Пламен-фотометријска метода

 

 

3.

Прехрамбене сировине и готови производи

Физичко-хемијска

Одређивање садржаја воде

 

Одређивање садржаја пепела

 

Одређивање садржаја суве материје

 

Одређивање киселости

 

Одређивање индекса рефракције

 

Одређивање угла скретања

 

Одређивање садржаја скроба

 

Одређивање садржаја шећера

Стандардна метода сушења

 

Стандардна метода сувог спаљивања

 

Стандардна метода сушења

 

 

pH-метријска метода

 

 

Рефрактометријска

 

 

Полариметријска

 

 

Полариметријска

 

 

Метода по Bertrand-у

4.

Сточна храна

Хемијска испитања

Одређивање влаге

 

Одређивање пепела

Стандардна метода сушења

Стандардна метода сувог спаљивања

 

5.

Биљни материјал

Хемијска испитања

Одређивање влаге

 

Одређивање пепела

 

Издвајање етарског

уља

 

Екстракције биљног материјала са органским растварачима

 

Одређивање садржаја K, Na  и Ca

 

Стандардна метода сушења

Стандардна метода сувог спаљивања

Метода по Clavenger-u

 

 

Метода дестилације са воденом паром

 

 

 

Пламен-фотометријска метода