Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

Цара Душана 34
Телефон: 032/303-405, Факс: 032/303-401
Web-site: http://afc.kg.ac.rs   E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

У складу са препоруком Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије од 30.09.2021. године број 612-00-01345/2020-06, тачка 3:

„На захтеве студената, а имајући у виду ванредну ситуацију изазвану епидемијом заразне болести COVID-19 у Републици Србији, Министарство препоручује високошколским установама да:

 • Продуже рок за упис на мастер студије за две недеље, а за упис на докторске студије за месец дана;“

 

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ ПРОДУЖАВА РОК ЗА РАСПИСАНИ КОНКУРС ЗА УПИС КАНДИДАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ И ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ  2021/2022. ГОДИНИ

 

I  МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ на студијским програмима:

 • АГРОНОМИЈА(60 ЕСПБ) са модулима Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство, Заштита биљака и Зоотехника, за стицање академског назива мастер инжењер пољопривреде (32 студента);
 • ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА (60 ЕСПБ), за стицање академског назива мастер инжењер технологије (16 студената).
 • ЗООТЕХНИКА (120 ЕСПБ), за стицање академског назива мастер инжењер пољопривреде - Зоотехника (16 студената).

На основу Одлуке Владе Републике Србије о броју студената мастер академских студија (МАС) који се финансирају из буџета у шк. 2021/2022. години одобрено је 15 места. КОНАЧАН БРОЈ СТУДЕНАТА МАС КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА У ШК. 2021/2022. ГОДИНИ (ЗБОГ УВЕДЕНОГ НОВОГ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗООТЕХНИКА) БИЋЕ ОБЈАВЉЕН НАКНАДНО НА САЈТУ ФАКУЛТЕТА, У НАЈКРАЋЕМ РОКУ.

1. Услови конкурисања:

На мастер академске студије могу се уписати лица која су завршила основне академске студије из одговарајућих области и стекла 240 ЕСПБ бодова или 180 ЕСП бодова-искључиво за студијски програм Зоотехника (120 ЕСПБ), као и лица која су завршила  факултет по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању (Службени Гласник  РС бр. 76/05).

Кандидати који конкуришу за упис на мастер академске студије ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА, а немају стечено звање дипломираног инжењера технологије, полажу пријемни испит из два предмета и то: Физичка хемија (испитна питања) и Технолошке операције (испитна питања).

Испитна питања из предмета Физичка хемија и Технолошке операције >>>>

 
2. Мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

        Редослед кандидата за упис утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним академским студијама.

3. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
 • пријава са биографијом;
 • оверена копија дипломе;
 • извод из матичне књиге рођених или венчаних;
 • извод из држављанства;
 • уверење о положеним испитима, као и план и програм студијског програма факултета, ако основне студије нису завршене на Агрономском факултету у Чачку.
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000 динара, на жиро рачун Агрономског факултета бр. 840-948666-13.

 

4. Начин и рок за подношење жалби на утврђени редослед:

Кандидат може поднети жалбу на регуларност конкурса и своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне  ранг листе на Факултету. Жалба се подноси Комисији за мастер студије, на чији предлог Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од момента пријема приговора.

 1. Висина школарине: 48.000,00 динара (годишња школарина), која се може се уплатити у три рате.
 1. Упис страних држављана:
 • Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, под условом да: достави нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареним ЕСПБ бодовима; пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета; и ако је здравствено осигуран.
 • Страни држављанин плаћа школарину током целог школовања, осим ако међународним споразумом или билатералним споразумом универзитета није другачије одређено.
 • Школарина за студенте - стране држављане износи 1.500 евра по години студија. Уплаћује се цела сума приликом уписа.
 • Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу се уписати на Факултет под истим условима као и држављанин Републике Србије.

Пријављивање кандидата: од 20. септембра до 18. октобра 2021. године (8 до 14 часова).

Полагање пријемног испита: 21. октобра 2021. године у 11 часова.

За полагање пријемног испита треба уплатити 5.000,00 динара на жиро рачун Факултета  840-948666-13.

Објављивање прелиминарне ранг листе: 21. октобра 2021. године до 15 часова.

Објављивање коначне ранг листе: 25. октобра 2021. године.

Упис примљених кандидата: 26. и 27. октобра  2021. године (8 до 14 часова).

Кандидати који стекну право на упис на мастер и докторске студије предају:

 • две фотографије формата 4,5 × 3,5 cm;
 • доказ о уплати накнаде за комплет за упис у износу од 1.100,00 динара, на жиро рачун Агрономског факултета број 840-948666-13; шифра плаћања 189; позив на број 93034; број модела 97. Сврха уплате: Уплата за упис на факултет; прималац: Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак. Комплет за упис преузима се у студентској служби  Факултета;
 • самофинансирајуће студије - доказ о уплати школарине за упис у прву годину, на жиро рачун Агрономског факултета број 840-948666-13; шифра плаћања 189; позив на број 93034; број модела 97. Сврха уплате: Уплата школарине; прималац: Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак. Износ годишње школарине је 48.000,00 динара - може се уплатити у три рате.
 • годишња школарина за студенте-стране држављане износи 1.500 евра.
 • по потреби и друге доказе.

Контакт телефон за добијање информација је директна линија студентске службе Агрономског факултета у Чачку: 032/ 303-405

 


II ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - студијски програм АГРОНОМИЈА, за стицање научног назива доктор биотехничких наука, 12 студената (5 студената који се финансирају из буџета и 7 студената који се сами финансирају).

 

 1. Услови конкурисања:

        У прву годину докторских академских студија (ДАС) може се уписати лице које има:

а) завршен факултет уз претходно остварени обим студија од 300 ЕСПБ бодова на основним и мастер академским студијама на агрономским, тј. Пољопривредним факултетима, са најмањом просечном оценом 8,00 (осам) на основним (ОАС) и најмањом просечном оценом 8,00 (осам) на мастер академским студијама (МАС);

б) лице које је завршило студије по прописима пре доношења Закона о високом образовању може да упише докторске академске студије, под истим условима као и лице које има диплому завршених мастер академских студија, односно има академски назив магистра наука.

 1. Нема полагања пријемног испита.
 2. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе

 • пријаву са биографијом;
 • оверене копије диплома са основних и мастер академских студија;
 • извод из матичне књиге рођених или венчаних;
 • извод из држављанства;
 • уверење о положеним испитима, као и план и програм студијског програма Факултета, ако ОАС и МАС нису завршене на Агрономском факултету у Чачку.
 1. Мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу: опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине студирања на основним и мастер академским студијама и на основу остварених научних резултата, у складу са општим актом Универзитета.

Број бодова по основу успеха и број бодова по основу дужине студирања израчунавају се тако што у структури од максималних 100 бодова 75% носи просечна оцена, а 25% дужина студирања рачуната на целу годину.

Број бодова по основу успеха на претходним нивоима студија израчунава се према формулама:

Број бодова = (просечна оцена на основним студијама × 0,80 + просечна оцена на мастер студијама × 0,2) × 75/10 за четворогодишње основне студије;

Број бодова = (просечна оцена на основним студијама × 0,75 + просечна оцена на мастер студијама × 0,25) × 75/10 за трогодишње основне студије.

Број бодова по основу дужине студирања израчунава се према формулама:

Број бодова = 100 / број година студирања (за четворогодишње студије);

Број бодова = 125 / број година студирања (за петогодишње студије).

Право уписа стиче кандидат који је рангиран у оквиру утврђеног броја студената.

 

 1. Начин и рок за подношење жалби на утврђени редослед:

Кандидат може поднети жалбу на регуларност конкурса и своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету. Жалба се подноси Комисији за докторске студије, на чији предлог декан доноси решење по жалби року од 24 сата од момента пријема приговора.

 1. Висина школарине: 100.000,00 динара (годишња школарина) и може се уплатити у три рате.
 2. Упис страних држављана:

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, под условом да: достави нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареним ЕСПБ бодова; пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета, и ако је здравствено осигуран.

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом или билатералним споразумом универзитета није другачије одређено.

Школарина за студенте - стране држављане износи 1.500 евра по години студија. Уплаћује се цела сума приликом уписа.

Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу се уписати на Факултет под истим условима као и држављанин Републике Србије.

Пријављивање кандидата: од 20. септембра до 04. новембра 2021. године (8 до 14 часова).

Објављивање прелиминарне ранг листе: 08. новембра 2021. године до 15 часова.

Објављивање коначне ранг лист: 10. новембра 2021. године.

Упис примљених кандидата: 12. новембра  2021. године (8 до 14 часова).

 

Кандидати који стекну право на упис на докторске студије предају:

 • две фотографије формата 4,5 × 3,5 cm;
 • доказ о уплати накнаде за комплет за упис у износу од 1.100,00 динара, на жиро рачун Агрономског факултета број 840-948666-13; шифра плаћања 189; позив на број 93034; број модела 97. Сврха уплате: Уплата за упис на факултет; прималац: Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак. Комплет за упис преузима се у студентској служби  Факултета;
 • самофинансирајуће студије - доказ о уплати школарине за упис у прву годину, на жиро рачун Агрономског факултета број 840-948666-13; шифра плаћања 189; позив на број 93034; број модела 97. Сврха уплате: Уплата школарине; прималац: Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак. Износ годишње школарине је 100.000,00 динара - може се уплатити у три рате.
 • годишња школарина за студенте-стране држављане износи 1.500 евра.
 • по потреби и друге доказе.

 

 

У Чачку, 05.10.2021. године

Продекан за НИР и наставу

Др Владимир Курћубић