Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
У ЧАЧКУ
10.  10.  2019. године

 

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ РАСПИСУЈЕ ДРУГИ ПОЗИВ
ЗА УПИС КАНДИДАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ И ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
У ШКОЛСКОЈ  2019/2020. ГОДИНИ

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ на студијском програму:

 • АГРОНОМИЈАса модулима Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство, Заштита биљака и Зоотехника, за стицање академског назива мастер инжењер пољопривреде (17 студената који се сами финансирају );
 • ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА за стицање академског назива мастер инжењер технологије  (12 студената који се сами финансирају ).

 

 

1. Услови конкурисања:

На мастер академске студије могу се уписати лица која су завршила основне академске студије из одговарајућих области и стекла 240 ЕСПБ бодова, као и лица која су завршила  факултет по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању ("Службени Гласник  РС" бр. 76/05).

Кандидати  који конкуришу за упис на мастер академске студије ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА, а немају стечено звање дипломираног инжењера технологије полажу пријемни испит издва предмета  и то: Физичка хемија и Технолошке операције.

 

2. Мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Редослед кандидата за уписутврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним академским студијама.

 

3. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

 • пријава са биографијом;
 • оверена копија дипломе;
 • извод из матичне књиге рођених или венчаних;
 • извод из држављанства;
 • уверење о положеним испитима, као и план и програм студијског програма факултета, ако основне студије нису завршене на Агрономском факултету у Чачку.
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000 динара, на жиро рачун Агрономског факултета бр. 840-948666-13.

 

4.       Висина школарине: 48.000. динара (годишња школарина) и може се уплатити у три рате.

 

5.       Упис страних држављана:

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, под условом да: достави нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареним ЕСПБ бодова; пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета; и ако је здравствено осигуран.

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом или билатералним споразумом универзитета није другачије одређено.

Школарина за студенте-стране држављане износи 1.500 евра по години студија. Уплаћује се цела сума приликом уписа.

Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу се уписати на Факултет под истим условима као и држављанин Републике Србије.

 

Пријављивање кандидата: 11. октобра 2019. године (8 до 14 часова).

Полагање пријемног испита: 14. октобра 2019. године у 11 часова.

За полагање пријемног  испита треба уплатити 5.000,00 динара на жиро рачун факултета  840-948666-13.

Објављивање  ранг листе: 14. октобра 2019. године до 15 часова.

Упис примљених кандидата: 15. октобра  2019. године (8 до 12 часова).

Кандидати који стекну право на упис подносе:

 • доказ о уплати накнаде за комплет образаца за упис у износу од 1.100,00 динара
 • комплет за упис преузима се у студентској служби  Факултета;
 • две фотографије формата 40 × 60 mm;
 • доказ о уплати накнаде за школарину самофинансирајућих студената у износу од 48.000,00 динара (годишња школарина) и може се уплатити у три рате.
 • годишња школарина за студенте-стране држављане износи 1.500 евра.
 • по потреби и друге доказе.

 

Контакт телефон за добијање информација је 032/ 303-405

 

 

 

 II ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ- студијски програм АГРОНОМИЈА, за стицање научног назива доктор биотехничких наука, 11 студената (4 студената који се финансирају из буџета и 7 студената који се сами финансирају).

 

1.      Услови конкурисања:

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:

а) завршен факултет уз претходно остварени обим студија од 300 ЕСПБ бодова на основним и мастер академским студијама на агрономским, тј. пољопривредним факултетима и другим сродним факултетима са најмањом просечном оценом 8,00 (осам) на основним и најмањом просечном оценом 8,00 (осам) на мастер академским студијама, односно еквивалентном оценом из других система оцењивања;

б) лице које је завршило студије по прописима пре доношења Закона о високом образовању из 2005.године, са најмањом просечном оценом 8,00 (осам) може да упише докторске студије, под истим условима као и лице које има диплому завршених мастер академских студија.

 

 

2.       Нема полагања пријемног испита.

 

3.      Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе

 • пријаву са биографијом;
 • оверене копије диплома са основних и мастер студија;
 • извод из матичне књиге рођених или венчаних;
 • извод из држављанства;
 • уверење о положеним испитима, као и план и програм студијског програма факултета, ако основне и мастер студије нису завршене на Агрономском факултету у Чачку.

 

4.      Мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Редослед кандидата за упису прву годину докторских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине студирања на основним и мастерстудијама, и на основу остварених научних резултата у складу са општим актомУниверзитета.

Број бодова по основу успеха и број бодова по основу дужине студирања израчунавају се тако штоуструктури од максималних 100 бодова 75% носи просечна оцена, а 25% дужина студирања рачуната на целу годину.

Број бодова по основу успеха на претходним нивоима студијаизрачунава се према формули:

Број бодова = просечна оцена на основним и дипломским академским студијама  × 75/10

Број бодова по основу дужине студирања према формули:

Број бодова =  100 / број година студирања (за четворогодишње студије)

Број бодова =  125 / број година студирања (за петогодишње студије).

Право уписа стиче кандидат који је рангиран у оквиру утврђеног броја студената.

 

5.      Висина школарине: 100.000.- динара (годишња школарина) и може се уплатити у три рате.

 

6.      Упис страних држављана:

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, под условом да: достави нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареним ЕСПБ бодова; пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета, и ако је здравствено осигуран.

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом или билатералним споразумом универзитета није другачије одређено.

Школарина за студенте-стране држављане износи 1.500 евра по години студија. Уплаћује се цела сума приликом уписа.

Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу се уписати на Факултет под истим условима као и држављанин Републике Србије.

 

Пријављивање кандидата: 11. октобра 2019. године (8 до 14 часова).

Објављивање  ранг листе: 14. октобра 2019. године до 15 часова.

Упис примљених кандидата: 15. октобра  2019. године (8 до 12 часова).

Кандидати који стекну право на упис подносе:

 • доказ о уплати накнаде за комплет образаца за упис у износу од 1.100,00 динара
 • комплет за упис преузима се у студентској служби  Факултета;
 • две фотографије формата 40 × 60 mm;
 • доказ о уплати накнаде за школарину самофинансирајућих студената у износу од 100.000,00 динара (годишња школарина) и може се уплатити у три рате.
 • годишња школарина за студенте-стране држављане износи 1.500 евра.
 • по потреби и друге доказе.

 

Контакт телефон за добијање информација је 032/ 303-405