Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године


E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Телефон: ++381 32 303 416

 

Лични подаци

Проф. др Александар С. Пауновић рођен је 30. маја 1959. године у Чачку од оца проф. др Станише А. Пауновића и мајке Вере А. Пауновић (рођене Јовановић). Отац је једног мушког детета.

Национална припадност: Србин. 

 

Образовање

Проф. др Александар С. Пауновић завршио је основну школу „Филип Филиповић“ и Гимназију у Чачку. Агрономски факултет у Чачку, Општи смер, завршио је 1989. године. Последипломске магистарске студије, наставне групе Екологија и агротехника жита“ уписао је на Агрономском факултету у Чачку, школске 1990/91. године. Све испите на последипломским магистарским студијама положио је са просечном оценом 9,60.

Магистарску тезу под називомИспитивање неких својстава сората пиварског јечма и одређивање најпогоднијих за производњу слада (Hordeumsativum Jessen. ssp. distichum L.)“ одбранио је 06. априла 1994. године, под менторством проф. др Крста Росића и проф. др Драгољуба Максимовића.

Докторску дисертацију под називом Генотипска варирања приноса и квалитета зрна јарог јечма у зависности од исхране азотом и густине сетве, одбранио је на Агрономском факултету у Чачку, 12. марта 2002. године под менторством проф. др Драгољуба Максимовића.

Служи се енглеским језиком.

 

Запослење

Проф. др Александар С. Пауновић запослен је на Агрономском факултету у Чачку Универзитета у Крагујевцу од 03. маја 1990. године где је стекао сва изборна звања. Од 29. марта 2012. године има звање редовног професора за ужу научну област Ратарство и крмно биље.

 

Академска каријера

Асистент приправник Агрономског факултетау Чачку Универзитета у Крагујевцу од 03.05.1990. до 17.11.1994. године;

Асистент Агрономског факултета у Чачку Универзитета у Крагујевцу, од 17.11.1994. до 02.12.1998. године;

Асистент (реизбор) Агрономског факултета у Чачку Универзитета у Крагујевцу, од 02.12.1998. до 01.11.2002. године;

Доцент Агрономског факултетау Чачку Универзитета у Крагујевцу, од 01.11.2002. до 14.09.2007. године;

Ванредни професор Агрономског факултета у Чачку Универзитета у Крагујевцу, од14.09.2007. до 29. марта 2012. године;

Редовни професор Агрономског факултета у Чачку Универзитета у Крагујевцу, од 29. марта 2012. године.

На Агрономском факултету у Чачку Универзитета у Крагујевцу проф. др Александар С. Пауновић учествује у извођењу наставе на основним академским студијама, мастер академским студијама и докторским студијама. На студијском програму ОАС Општа агрономија (240 ЕСПБ) изводи предавања и вежбе из предмета Специјално ратарство и Интегрална ратарска производња, на студијском програму ОАС Прехрамбена технологија (240 ЕСПБ) изводи наставу из  предмета Биљне сировине, а на студијском програму ОАС Зоотехника (180 ЕСПБ) изводи предавања и вежбе из предмета Интегрална ратарска производња (заједнички изборни предмет за два студијска програма). На мастер академским студијама Агрономија (60 ЕСПБ) изводи наставу из предмета Гајење жита, а на докторским студијама Агрономија (180 ЕСПБ) изводи наставу на предметима Технологија производње жита и Методе научноистраживачког рада.

Од 2008. године, од када се врши оцењивање квалитета рада наставника од стране студената, па све до сада, има позитивну оцену педагошког рада добијену од стране студената Агрономског факултета (просечна оцена 4,82 на скали од 1 до 5).

До 2014. године учествовао је у две комисије за одбрану докторских дисертација, пет комисија за одбрану магистарских теза, шест комисијаза одбрану завршних мастер радова, 56 комисија за одбрану специјалистичких радова и 85 комисија за одбрану завршних радова на основним академским студијама.

Активно је укључен у рад Агрономског факултета у Чачку, рад Универзитета у Крагујевцу и рад Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије.

У два изборна периода био је члан управног одбора и члан савета Агрономског факултета у Чачку. Обављао је дужност Шефа катедре за ратарство и повртарство у два изборна периода, од 2003. до 2005. године и од 2005. до 2007. године. У периоду од 2008. до 2012. године био је председник комисије за мастер и докторске студије на Агрономском факултету у Чачку. Од 2008. године,до сада (2014), обавља дужност председника Комисије за обезбеђење квалитета на Агрономском факултету у Чачку.

Био је председник и члан организационих одбора приликом одржавања шест науних и стручних скупова.

Обављао је функцију продекана за наставу Агрономског факултета у Чачку од 2006. до 2012. године.

Руководио је пословима на припреми и изради документације за акредтацију студијских програма и установе Агрономског факултета у 2008. и 2013. години и на пословима припреме и израде Извештаја о самовредновању и оцењивању квалитета рада Агрономског факултета који је у 2013. години достављен Комисији за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије за потребу Спољашње провере осигурања квалитета.

Испред Агрономског факултета у Чачку, у периоду од 2003. до 2004. године, био је руководилац радне групе за израду Опште стратегије развоја општине Чачак, за област Ратарство, крмно биље и повртарство.

На Универзитету у Крагујевцу био је члан Савета Универзитета, у три изборна периода, и то: од 2004. до 2006. године, од 2006. до 2009. године и од 2012. до сада.

У периоду од 2007. до 2010. године активно је учествовао у раду Комисије за обезбеђење квалитета Универзитета у Крагујевцу. Учесник је прве Конференције о квалитету у високом образовању у организацији Универзитета у Крагујевцу (15.10.2010. године), са радом: „Квалитет наставног процесана факултетима Универзитета у Крагујевцу“.

Учествовао је у радном тиму Универзитета у Крагујевцу при изради стратешког Мастер плана одрживог развоја планине Рудник од 2014. до 2024. године,као руководилац области Пољопривреда.

Од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије ангажован је, од 2008. године до сада (2014), за рецензента већег броја студијских програма основних академских студија, мастер академских студија и докторских студија, обављао је рецензије испуњености услова за акредитацију високошколских установа као и рецензије спољшње провере квалитета високошколских установа.

 

Научна делатност

Резултати научног рада проф. др Александра С. Пауновића, до сада су цитирани 37 пута у часописима реферисаним у базама података ISI/WebOfScience, SCIndexи Scopus.

Према класификацији појединаца за учешће у научним пројектима од 2010. до 2015. године, које је спровело Министарство за просвету, науку и технолошки развој Р. Србије проф. др Александар С. Пауновић сврстан је у прву групу истраживача (Т1).

Одржао је четири уводна предавања по позиву.

Учествовао је у реализацији дванаест научних пројеката чију израду је финансирало Министарство за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, а учествовао је и у два пројекта билатералне сарадње, од чега је био руководилац једног пројекта.

Рецензент је међународних и домаћих научних часописа. Од укупно 59 рецензираних научних и стручних радова, дварецензирана рада су у међународним часописима који се реферишу на SCIлисти, 45 радовау међународним Зборницима и 23 рада у домаћим научним часописима;

У 2011. години публиковао је монографско научно дело под називом Јечам. Има два поглавља у могорафијама националног значаја. Објавио је два практикума из Специјалног ратарства (1991. и 2006. године).

 

Публикације (List of Publications)