Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

   Опредељени да делујемо у заједничком интересу академске и локалне заједнице, у жељи да допринесемо квалитетном развоју наших установа и институција, а на основу вишестрано изражене потребе за успостављањем конкретних облика сарадње,

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Крагујевац, Ј. Цвијића 1,
кога заступа декан, проф. др Драган Вујисић,

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Крагујевац, Ј. Цвијића 1,
кога заступа декан, проф. др Петар Веселиновић,

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Чачак, Цара Душана 34,
кога заступа декан, проф. др Томо Милошевић

и

ОПШТИНА КНИЋ
Кнић, Центар бб,
коју заступа председник Општине, Мирослав Николић

сагласили су се да закључе следећи
 

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ

 

Циљеви споразума

Члан 1.

            Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, Агрономски факултет Универзитета у Крагујевцу и Општина Кнић намеравају да путем овог споразума успоставе дугорочну сарадњу, која ће допринети развоју и унапређивању рада потписница споразума. Таква сарадња, с обзиром на значај потписница споразума, може допринети развоју идеја повезивања установа високог образовања са локалном заједницом; равномерног развоја локалне заједнице и научно-стручног решавања проблема локалне заједнице.

 

Облици сарадње

Члан 2.

            Циљеви наведени у члану 1. овог Споразума оставриваће се, пре свега, кроз следеће облике сарадње:

            - размена информација и искустава о питањима везаним за рад локалне заједнице у области права, економије и агрономије;

            - организовање научниих и стручних скупова (саветовања, конференција, семинара) посвећених актуелним темама које су од значаја за деловање потписница споразума и издавање зборника радова са ових скупова;

            - пружање стручне помоћи приликом решавања правних, економских и агрономских проблема општине Кнић;

            - упознавање средњошколаца са територије општине Кнић са радом факултета потписница споразума и упознавање студената факултета потписница споразума са радом општине Кнић;

            - креирање институционално-програмских облика научно-наставних активности на територији општине Кнић.

 

Начин остваривања сарадње

Члан 3.

            Потписнице споразума одредиће по једну особу која ће бити задужена за спровођење овог Споразума.

 

Остале одредбе

Члан 4.

            Споразум се закључује на неодређено време.

           Свака потписница споразума може одустати од овог Споразума уз благовремено обавештавање других потписница споразума.

 

Члан 5.

        Поједине облике сарадње у оквиру овог Споразума потписнице споразума ће регулисати посебним уговорима и анексима.

 

Члан 6.

            Споразум је сачињен у осам истоветних примерака, по два за сваку потписницу споразума.

 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
декан, проф. др Драган Вујисић,

 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
декан, проф. др Петар Веселиновић,

 

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
декан, проф. др Томо Милошевић

 

ОПШТИНА КНИЋ
председник Општине, Мирослав Николић