Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Министарство просвете,  науке и технолошког развоја расписало је Конкурсза доделу стипендија изузетно надареним ученицима и студентимау Републици Србији за школску 2015/16.годину.

Право на стипендију за изузетно надарене студентеимају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, почев од треће године студија, односно са остварених 120 ЕСП бодова (основне академске студије, мастер академске студије и докторске академске студије),  који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

За ову стипендију могу конкурисати држављани Републике Србије, који су током студија остварили просечну оцену најмање 9,00 и који су у континуитету уписивали године студирања на терет буџета Републике Србије.

За остваривање права на стипендију за изузетно надарене студенте, студенти који испуњавају прописане услове полажу стандардизоване тестове, осим студената уметничких академија који нису на теоретском одсеку.

Кандидат за добијање стипендије за изузетно надарене ученике, односно студенте, подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом Министарству просвете, науке и технолошког развоја, препорученом поштом или непосредно преко писарнице Републичких органа, ул. Немањина 22-26, Београд, са назнаком:Конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима у Републици Србији за школску 2015/2016 годину.

 

Пријаве за стипендију са потребном документацијом подносе се од 01. октобра до  01.новембра 2015.  године.

 

Све додатне информације можете добити путем телефона: 011/3806-914 и 011/2403-547, сваког радног дана у периоду од 10:00 до 13:00 часова. Све информације о конкурсу биће објављене на вебсајту www.mpn.gov.rs

Образац пријаве на конкурс, као и више информација о самом програму и начину пријаве можете наћи на званичном сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја на адреси:

http://www.mpn.gov.rs/prosveta/ucenicki-i-studenstki-standard/2057-ucenicke-i-studentske-stipendije-za-izuzetno-nadarene-ucenike-i-studente