Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (МАС) У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: АГРОНОМИЈА, модул Ратарство и повртарство

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

Статус

1.       

Душан В. Микић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Воћарство и виноградарство

8,56

СФ

*СФ – самофинансирајући студент

 

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: АГРОНОМИЈА, модул Зоотехника

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

Статус

1.

Никола Н. Давидовић

Универзитет у Београду

Факултет ветеринарске медицине, основне академске студије, 240 ЕСПБ

8,53

СФ

2. Марко Р. Милетић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Прехрамбена технологија

8,05 СФ

 *СФ – самофинансирајући студент

 

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: АГРОНОМИЈА, модул Заштита биља

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

Статус

1.       

Анита З. Теофиловић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

9,73

буџет

2.       

Игор П. Велисављевић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Воћарство и виноградарство

9,56

буџет

3.       

Новак Н. Теофиловић

Универзитет у Источном Сарајеву

Пољопривредни факултет у Источном Сарајеву, основне академске студије, студијски програм Пољопривреда, смер Општи

9,13

буџет

4.       

Јелена Д. Тешовић

Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Београд, студијски програм ОАС Биљна производња, модул Фитомедицина

9,02

буџет

5.       

Бојана Б. Лапчевић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

9,00

буџет

6.       

Дана В. Седаревић - Старчевић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

8,76

буџет

7.       

Зоран М. Душкић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

8,58

СФ

8.       

Лана М. Антонијевић

Универзитет у Београду, Биолошки факултет Београд, студијски програм ОАС Биологија

8,27

СФ

9.       

Јована Д. Јованчевић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Воћарство и виноградарство

8,26

СФ

10.   

Томислав Д. Мићић

Универзитет Мегатренд, Факултет за биофарминг Бачка Топола, студијски програм Биофарминг

8,16

СФ

11.   

Јелена Р. Илић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Воћарство и виноградарство

7,95

СФ

12.   

Бранка Б. Јешић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

7,83

СФ

13.   

Марко Д. Пауновић

Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Београд, студијски програм ОАС Биљна производња, модул Фитомедицина

7,78

СФ

14.   

Милан Р. Анђелковић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

7,75

СФ

15.   

Томислав М. Ћурчић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Воћарство и виноградарство

7,74

СФ

16.   

Мирослав Д. Бацкић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Воћарство и виноградарство

7,62

СФ

17.   

Наташа Р. Безаревић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

7,50

СФ

18.   

Марија С. Живић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

7,23

СФ

19.   

Маријана Р. Вучићевић

Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Београд, студијски програм ОАС Биљна производња

7,20

СФ

20.   

Душан М. Вучићевић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

7,08

СФ

21.   

Милан Б. Вринић

Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Београд, студијски програм ОАС Биљна производња

7,00

СФ

22.   

Драган М. Коларевић

Независни универзитет Бања Лука,

Факултет за екологију, студијски програм Екологија

6,87

СФ

23.   

Милена М. Ристић

Универзитет Бјељина, Пољопривредни факултет, студијски програм пољопривредна производња

6,78

СФ

*СФ – самофинансирајући студент

 

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: АГРОНОМИЈА, модул Воћарство и виноградарство

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

Статус

1.       

Ивана Г. Радовановић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

9,18

буџет

2.       

Марина В. Оцокољић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Општа агрономија

8,68

СФ

3.       

Ђорђе М. Пешић

Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Београд, студијски програм ОАС Биљна производња, модул Фитомедицина

8,24

СФ

4.       

Михаило М. Савићевић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Воћарство и виноградарство

8,08

СФ

5.       

Александар Г. Петковић

Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Београд, студијски програм ОАС Биљна производња, модул Фитомедицина

7,24

СФ

 *СФ – самофинансирајући студент

 

 

СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

Статус

1.

Валерија Б. Пантелић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Прехрамбена технологија

9,44

буџет

2.

Небојша Г. Марковић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Прехрамбена технологија

8,59

СФ

3.

Јелена Р. Ђаковић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Прехрамбена технологија

8,55

СФ

4.

Милена М. Ристић

Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Београд, студијски програм ОАС Прехрамбена технологија

7,49

СФ

5.

Владимир Р. Ђаковић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Прехрамбена технологија

7,35

СФ

6.

Ивана И. Томовић

Универзитет у Београду, технолошко-металуршки факултет Београд, студијски програм Биохемијско инжењерство и биотехнологија

7,29

СФ

7.

Лидија М. Симовић

Државни универзитет у Новом Пазару, Департман за хемијско-технолошке науке, ОАС, студијски програм Прехрамбена технологија

7,26

СФ

 *СФ – самофинансирајући студент

 


СТУДИЈСKИ ПРОГРАМ: ЗООТЕХНИКА 120 ЕСПБ (ДВОГОДИШЊИ)

Ред. број

Име и презиме

Претходно завршене студије

Просечна оцена

Статус

1.       

Александра М. Мандић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Зоотехника 180 ЕСПБ

9,43

буџет

2.       

Горан С. Шевић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Зоотехника 180 ЕСПБ

9,24

буџет

3.       

Јелена Ж. Лазић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Зоотехника 180 ЕСПБ

9,13

буџет

4.       

Милош Д. Шћопуловић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Зоотехника 180 ЕСПБ

9,10

буџет

5.       

Немања М. Јанковић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Зоотехника 180 ЕСПБ

9,10

буџет

6.       

Јована Д. Анђелић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Зоотехника 180 ЕСПБ

8,83

буџет

7.       

Никола М. Бркушанин

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Зоотехника 180 ЕСПБ

8,79

буџет

8.       

Милош Д. Станисављевић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Зоотехника 180 ЕСПБ

8,72

СФ

9.       

Милица И. Метлић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Зоотехника 180 ЕСПБ

8,70

СФ

10.   

Теодора Р. Тодоровић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Зоотехника 180 ЕСПБ

8,43

СФ

11.   

Јелена В. Дуканац

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Зоотехника 180 ЕСПБ

7.93

СФ

12.   

Никола Љ. Милојевић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Зоотехника 180 ЕСПБ

7,70

СФ

13.   

Јелена З. Гавриловић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Зоотехника 180 ЕСПБ

7,45

СФ

14.   

Јелена М. Брковић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Зоотехника 180 ЕСПБ

7,34

СФ

15.   

Миодраг С. Јовановић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Зоотехника 180 ЕСПБ

7,30

СФ

16.  

Никола М. Тодоровић

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Зоотехника 180 ЕСПБ

7,23

СФ

17.  *

Милорад Д, Попадић*

Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку, основне академске студије, студијски програм Зоотехника 180 ЕСПБ

7,20

СФ

Студент под редним бројем 17* не може бити у овој школској години уписан на МАС Зоотехника (120 ЕСПБ) , јер је попуњен број места (16 студената) за студенте на терет буџета РС, потврђено од стране Националног акредитационог тела Србије (НАТ).

*СФ – самофинансирајући студент

Објављено дана 25. октобра 2021. године у 1400 часова.

Упис кандидата ће се вршити 26.10. и 27.10.2021. године, од 8 до 14 часова.

                                   

Комисија за мастер академске студије (МАС):

 

др Владимир Курћубић, ван. проф., продекан за науку

др Душко Брковић, доцент

др Немања Милетић, доцент