Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Кандидати који су стекли право уписа на мастер академске студије и докторске студије подносе:

  • Две фотографије формата 4,5 х 3,5 cm;
  • Доказ о уплати накнаде за комплет за упис у износу од 1.500,00 динара, на жиро рачун Агрономског факултета број 840-948666-13; шифра плаћања 189; позив на број 93034; број модела 97. Сврха уплате: Уплата за упис на факултет; прималац: Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак.
  • Доказ о уплати прве рате школарине за самофинасирајуће студенте на жиро рачун Агрономског факултета број 840-948666-13; шифра плаћања 189; позив на број 93034; број модела 97. Сврха уплате: Уплата прве рате; прималац: Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак.

 

Комплет за упис преузима се у студентској служби Факултета.

 

Упис кандидата обавиће се 10. и 11. 10. 2023. године од 8 до 14 часова.

 

Приликом уписа Студент мастер академских студија и Агрономски факултет закључују уговор о студирању, којим се уређују међусобна права и обавезе (Образац 1).

Образац 1 је саставни део Правилника о правилима уписа и студија на основним и мастер академским студијама на Агрономском факултету у Чачку који се може преузети на

http://www.afc.kg.ac.rs/files/data/dokumenta/pravilnici/Pravilnik_o_pravilima_upisa_i_studija_na_OS_i_MAS-AF.pdf

 

 

У Чачку,

03. 10. 2023. године