Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
У ЧАЧКУ
26. октобар  2018. године

 

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ РАСПИСУЈЕ ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК  ЗА
УПИС КАНДИДАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ И ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ  2018/2019. ГОДИНИ

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ на студијском програму:

 

 • АГРОНОМИЈА са модулима Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство, Заштита биљака и Зоотехника, за стицање академског назива мастер инжењер пољопривреде, 12 студента који се сами финансирају.
 • ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА  за стицање академског назива мастер инжењер технологије  12 студента који се сами финансирају.

 

1. Услови конкурисања:

На мастер академске студије могу се уписати лица која су завршила основне академске студије из одговарајућих области и стекла 240 ЕСПБ бодова, као и лица која су завршила  факултет по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању ("Службени Гласник  РС" бр. 76/05).

Кандидати  који конкуришу за упис на мастер академске студије ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА, а немају стечено звање дипломираног инжењера технологије полажу пријемни испит из два предмета  и то: Физичка хемија и Технолошке операције.

 

2. Мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Редослед кандидата за упис утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним академским студијама.

 

3. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

 • пријава са биографијом;
 • оверена копија дипломе;
 • извод из матичне књиге рођених или венчаних;
 • извод из држављанства;
 • уверење о положеним испитима, као и план и програм студијског програма факултета, ако основне студије нису завршене на Агрономском факултету у Чачку.
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000     динара, на жиро рачун Агрономског факултета бр. 840-948666-13

 

4.       Начин и рок за подношење жалби на утврђени редослед:

Кандидат може поднети жалбу на регуларност конкурса и своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне  ранг листе на Факултету. Жалба се подноси Комисији за мастер студије, на чији предлог декан доноси решење по жалби року од 24 сата од момента пријема приговора.

 

5.       Висина школарине: 48.000.- динара (годишња школарина) и може се уплатити у три рате.

 

6.       Упис страних држављана:

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, под условом да: достави нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареним ЕСПБ бодова; пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета; и ако је здравствено осигуран.

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом или билатералним споразумом универзитета није другачије одређено.

Школарина за студенте-стране држављане износи 1.500 евра по години студија. Уплаћује се цела сума приликом уписа.

Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу се уписати на Факултет под истим условима као и држављанин Републике Србије.

 

Пријављивање кандидата: од 26. октобра до 31. октобра 2018. године (8 до 12 часова).

Полагање пријемног испита: 31. октобра 2018. године у 13 часова.

За полагање пријемног  испита треба уплатити 5.000,00 динара на жиро рачун факултета  840-948666-13.

Објављивање прелиминарне ранг листе: 31. октобра 2018. године до 15 часова.

Објављивање коначне ранг лист: 01. новембра 2018. године.

Упис примљених кандидата:  02 новембра  2018. године (8 до 12 часова).

Кандидати који стекну право на упис подносе:

 • доказ о уплати накнаде за комплет образаца за упис у износу од 1.100,00 динара
 • комплет за упис преузима се у студентској служби  Факултета;
 • две фотографије формата 40х60 mm;
 • доказ о уплати накнаде за школарину самофинансирајућих студената у износу од 48.000,00 динара (годишња школарина) и може се уплатити у три рате.
 • годишња школарина за студенте-стране држављане износи 1.500 евра.
 • по потреби и друге доказе.

 

Контакт телефон за добијање информација је 032/ 303-405

 

 

 II  ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - студијски програм АГРОНОМИЈА, за стицање научног назива доктор биотехничких наука, 10 студената (3 студената који се финансирају из буџета и 7 студената који се сами финансирају).

 

1.      Услови конкурисања:

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:

а) завршен факултет уз претходно остварени обим студија од 300 ЕСПБ бодова на основним и мастер академским студијама на агрономским, тј. пољопривредним  факултетима и другим сродним факултетима са најмањом просечном оценом 8,00 (осам) на основним и најмањом просечном оценом 8,00 (осам) на мастер академским студијама, односно еквивалентном оценом из других система оцењивања;

б) лице које је завршило студије по прописима пре доношења Закона о високом образовању из 2005.године, са најмањом просечном оценом 8,00 (осам) може да упише докторске студије, под истим условима као и лице које има диплому завршених мастер академских студија.

 

2.       Нема полагања пријемног испита.

 

3.      Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:

 • пријаву са биографијом;
 • оверене копије диплома са основних и мастер студија;
 • извод из матичне књиге рођених или венчаних;
 • извод из држављанства;
 • уверење о положеним испитима, као и план и програм студијског програма факултета, ако основне и мастер студије нису завршене на Агрономском факултету у Чачку.

 

4.      Мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Редослед кандидата за упису прву годину докторских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине студирања на основним и мастерстудијама, и на основу остварених научних резултата у складу са општим актомУниверзитета.

Број бодова по основу успеха и број бодова по основу дужине студирања израчунавају се тако штоуструктури од максималних 100 бодова 75% носи просечна оцена, а 25% дужина студирања рачуната на целу годину.

Број бодова по основу успеха на претходним нивоима студијаизрачунава се према формули:

Број бодова = просечна оцена на основним и дипломским академским студијама х75/10

Број бодова по основу дужине студирања према формули:

Број бодова =  100 / број година студирања (за четворогодишње студије)

Број бодова =  125 / број година студирања (за петогодишње студије).

Право уписа стиче кандидат који је рангиран у оквиру утврђеног броја студената.

 

5.      Начин и рок за подношење жалби на утврђени редослед:

Кандидат може поднети жалбу на регуларност конкурса и своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне  ранг листе на Факултету. Жалба се подноси Комисији за докторске студије, на чији предлог декан доноси решење по жалби року од 24 сата од момента пријема приговора.

 

6.      Висина школарине: 100.000.- динара (годишња школарина) и може се уплатити у три рате.

 

7.      Упис страних држављана:

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, под условом да: достави нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареним ЕСПБ бодова; пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета, и ако је здравствено осигуран.

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом или билатералним споразумом универзитета није другачије одређено.

Школарина за студенте-стране држављане износи 1.500 евра по години студија. Уплаћује се цела сума приликом уписа.

Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу се уписати на Факултет под истим условима као и држављанин Републике Србије.

 

Пријављивање кандидата: од 26. октобра до 31. октобра 2018. године (8 до 12 часова).

Објављивање прелиминарне ранг листе: 31. октобра 2018. године до 15 часова.

Објављивање коначне ранг лист: 01. новембра 2018. године.

Упис примљених кандидата: 02 новембра  2018. године (8 до 12 часова).

Кандидати који стекну право на упис подносе:

 • доказ о уплати накнаде за комплет образаца за упис у износу од 1.100,00 динара
 • комплет за упис преузима се у студентској служби  Факултета;
 • две фотографије формата 40х60 mm;
 • доказ о уплати накнаде за школарину самофинансирајућих студената у износу од 100.000,00 динара (годишња школарина) и може се уплатити у три рате.
 • годишња школарина за студенте-стране држављане износи 1.500 евра.
 • по потреби и друге доказе.

 

Контакт телефон за добијање информација је 032/ 303-405