Чачак:
 
 
web mail       Engleski

Универзитет у Крагујевцу
Агрономски факултет у Чачку
основан 1978. године

 

Обезбеђење квалитета

Правилник о стандардима самовредновања квалитета наставе и педагошког рада наставника

 

Настава и студенти

Правилник о упису студената на студијске програме

Правилник о правилима уписа и студија на основним и мастер академским студијама на Агрономском факултету у Чачку

Правилник о шифрама студијских програма и предмета свих нивоа студија

Правилник о ЕСПБ бодовима

Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту

Правилник о обављању стручне праксе студената Агрономског факултета у Чачку

Правилник о уџбеницима

Правилник о изради и одбрани завршног рада на основним и мастер академским студијама

Правилник о усклађивању научних назива

Правилник о докторским академским студијама на Агрономском факултету у Чачку

Правилник о раду Студентског Парламента Агрономског факултета у Чачку

Правилник о критеријумима и начинима подршке студентима из осетљивих друштвених група

Правилник о дисциплинској одговорности студената

 

Докторска дисертација

Правилник за докторске дисертације Универзитета у Крагујевцу

 

Наука и истраживање

Правилник о научноистраживачкој и стручној делатности

 

Библиотека

Правилник о раду библиотеке Агрономског факултета у Чачку

 

Пословници о раду органа Факултета

Пословник о раду Савета Факултета

Пословник о раду Наставно-научног већа

 

Правилник за избор наставника

Правилник о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу

Правилник о начину извођења приступног јавног предавања

 

Запослени

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места

(Правилник о организацији и систематизацији послова)

(Правилник о раду)

(Правилник о изменама правилника о раду)

Правилник о расподели средстава по основу прихода факултета

Правилник о додели награда за научноистраживачки рад и за унапређење наставе на Агрономском факултету у Чачку

Правилник о расподели средстава за научно-истраживачки рад

 

 

Остали

Правилник о образовању и стручном усавршавању наставника и сарадника Агрономског факултета у Чачку

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања на Агрономском факултету у Чачку

Правила заштите од пожара

Правилник о рачуноводству

Правилник о набавкама

Правилник о поклонима

Правилник о безбедности информационо-комуникационих система Агрономског факултета у Чачку